Dienstverleningsvoorwaarden

Inzamelen, verwerken en vernietigen van elektronica en data

Dit zijn de dienstverleningsvoorwaarden van Stichting WEE do IT, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77101510 en gevestigd te Wierden (hierna ‘Wee do it’).

Algemeen

 • Wee do it houdt zich bezig met het inzamelen van elektronica, het sorteren en demonteren van elektronisch afval, het verwerken en recyclen van elektronisch afval en het vernietigen van data (de elektronische apparatuur hierna te noemen de ‘Apparatuur’ en de dienstverlening door Wee do it hierna te noemen de ‘Dienst(en)’).
 • Op alle overeenkomsten tussen Wee do it en haar klanten (hierna ‘Klant(en)’), op alle aanvragen van Klanten, alsmede op alle Diensten, zijn onderhavige dienstverleningsvoorwaarden (hierna ‘Voorwaarden’) van toepassing. Afwijkende en aanvullende voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Wee do it schriftelijk zijn aanvaard. Met het geven van de opdracht aanvaardt Klant de Voorwaarden.
 • Een aanbod, prijsopgave of offerte van Wee do it is slechts bindend voor de termijn vermeld op dit aanbod. Als geen termijn is vermeld, is het aanbod vrijblijvend en kan deze te allen tijde door Wee do it worden ingetrokken. Een acceptatie van een vrijblijvend aanbod brengt slechts een overeenkomst tot stand indien deze door Wee do it wordt bevestigd.

Gevaarlijke stoffen

 • Uitdrukkelijk uitgesloten van Apparatuur die door Wee do it wordt verwerkt is Apparatuur die gevaarlijke stoffen bevatten, kwalificeren als klein chemisch afval of andere stoffen en materialen bevatten die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en milieu (hierna ‘Gevaarlijke Stoffen’). Wee do it behoudt zich het recht voor Apparatuur met Gevaarlijke Stoffen niet in ontvangst te nemen en/of op kosten van Klant te retourneren aan Klant. Met betrekking tot dergelijke Apparatuur wordt de eigendom daarvan geacht nooit te zijn overgegaan op Wee do it, in tegenstelling tot hetgeen zoals omschreven in artikel 8 en/of 13.
 • Klant is verplicht Wee do it in kennis te stellen van eventueel in de Apparatuur aanwezige Gevaarlijke Stoffen en andere bijzondere omstandigheden die een gevaar kunnen vormen voor de medewerkers van Wee do it of het milieu. Klant is aansprakelijk voor alle schade (inclusief reputatieschade en gevolgschade) die ontstaat als gevolg van het niet of niet voldoende informeren van Wee do it over dergelijke eigenschappen van de Apparatuur. Wee do it behoudt zich het recht voor daaromtrent een melding te doen bij de bevoegde instanties.
 • Indien tijdens het uitvoeren van de Diensten op een locatie zoals bedoeld in artikel 11 t/m 15 Gevaarlijke Stoffen worden ontdekt, zal Wee do it haar Diensten onmiddellijk staken en gestaakt houden en zal Wee do it Klant factureren voor de reeds uitgevoerde Diensten.

Apparatuur en Diensten

 • Apparatuur wordt in beginsel ingeleverd bij Wee do it of een door Wee do it daarvoor aangewezen locatie, tenzij Wee do it en Klant expliciet anders hebben afgesproken.
 • Apparatuur die wordt ingenomen door of namens Wee do it, wordt eigendom van Wee do it (i) als Wee do it de Apparatuur ophaalt of laat ophalen, op het moment dat de Apparatuur wordt ingeladen, (ii) als Wee do it de Apparatuur in ontvangst neemt op haar locatie of op een daarvoor door haar aangewezen locatie, op het moment dat de Apparatuur in ontvangst wordt genomen.
 • Vanaf het moment dat Wee do it eigenaar is geworden van de Apparatuur, behoudt Wee do it zich het recht voor te doen met de Apparatuur wat haar goeddunkt. Klant is altijd verantwoordelijk voor de Apparatuur die aan Wee do it wordt afgegeven of door of namens Wee do it wordt meegenomen. Wee do it is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor abusievelijk meegenomen of afgegeven Apparatuur of andere materialen, waaronder begrepen materialen die zich nog in, bij, op of aan die Apparatuur bevinden.
 • Indien en voor zover zich onder de apparatuur datadragers bevinden, maakt Wee do it een lijst op van de datadragers op haar locatie. Dit overzicht wordt geacht leidend te zijn. Wee do it registreert elke harddisk die vernietigd wordt. Tapes, diskettes, cd’s dvd’s en andere datadragers kunnen niet worden geregistreerd, aangezien zij niet zijn oorzien van een serienummer

Diensten op locatie

 • In het geval door of namens Wee do it Diensten op een door de Klant aangewezen locatie dienen te worden verricht, zal Klant Wee do it vooraf schriftelijk op de hoogte stellen van alle relevante omstandigheden op die locatie en met betrekking tot de betreffende Apparatuur. Indien en voor zover Klant, haar werknemers of derden (zoals bijv. buren) hinder kunnen ondervinden van de Diensten, zal Klant hen hierover informeren. Wee do it is niet aansprakelijk voor eventuele overlast als gevolg van de uit te voeren diensten.
 • Wee do it is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar Diensten aan elektrische installaties op de locatie, waaronder begrepen alarm- en brandmeldinstallaties, toegangscontrole installaties, servers en netwerkapparatuur, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Wee do it. Klant is zelf verantwoordelijk voor het beoordelen of dergelijke installaties uitgeschakeld dienen te worden, en, zo ja, voor het uitschakelen daarvan.
 • Bij de aanvang van de Diensten op locatie gaat het eigendom van de te demonteren Apparatuur volledig over op Wee do it. 
 • Wee do it is gerechtigd de Diensten op locatie in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Als de Diensten tussentijds worden beëindigd, door welke oorzaak dan ook, dan zal Wee do it factureren naar rato van de voltooide Diensten. Wee do it behoudt zich het recht voor zekerheden van Klant te verlangen.
 • Als de Diensten voor 90% zijn afgerond, zal een tussenoplevering plaatsvinden door Wee do it tezamen met Klant, waarbij wordt gekeken welke Diensten er nog dienen te worden verricht. De bevindingen worden schriftelijk vastgelegd in een rapport en door Wee do it en Klant ondertekend. Na het uitvoeren van de resterende Diensten opgetekend in het rapport, zijn de Diensten afgerond. Na het opstellen van het rapport kan niet meer worden gereclameerd over de daarvoor uitgevoerde Diensten, tenzij daarover opmerkingen in het rapport zijn opgenomen.

Prijzen en betalingsvoorwaarden

 • Alle door Wee do it genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en/of andere heffingen, tenzij expliciet anders vermeld.
 • Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek te worden gedaan op de opgegeven bankrekening van Wee do it. Betalingen worden geacht te zijn voldaan op het moment dat deze op de bankrekening van Wee do it zijn bijgeschreven. Indien een betaling niet op tijd wordt voldaan, is Klant van rechtswege in verzuim. Wee do it heeft alsdan het recht aanvullend rente over de openstaande bedragen in rekening te brengen overeenkomstig de wettelijke handelsrente en de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op Klant.
 • Wee do it heeft het recht om overeengekomen prijzen te verhogen, indien deze verhoging het gevolg is van veranderde wet- of regelgeving, die niet redelijkerwijs voorzienbaar was op het moment van aangaan van de overeenkomst.
 • Als een betaling in termijnen is overeengekomen, heeft Wee do it het recht om opvolgende Diensten op te schorten als een termijn met betrekking tot eerdere Diensten niet is voldaan.

Opkopen door Wee do it

 • Als Wee do it met Klant is overeengekomen dat Wee do it Apparatuur zal opkopen van Klant, dan geschiedt dit op nacalculatie. De opkoopprijzen worden vooraf in overleg met Klant overeengekomen en door Wee do it per e-mail bevestigd.
 • Wee do it zamelt de Apparatuur in of laat de Apparatuur inzamelen en zal de Apparatuur beoordelen. De Apparatuur dient daarbij te voldoen aan vooraf vastgestelde specificaties. Indien en voor zover Apparatuur daaraan niet voldoet, defect is, incompleet is of beschadigd is, een en ander volledig ter beoordeling van Wee do it, behoudt Wee do it zich het recht voor de Apparatuur niet in ontvangst te nemen en/of op kosten van Klant te retourneren aan Klant. Met betrekking tot dergelijke Apparatuur wordt de eigendom daarvan geacht nooit te zijn overgegaan op Wee do it, in tegenstelling tot hetgeen zoals omschreven in artikel 8 en/of 13. Wee do it behoudt zich ook het recht voor de Apparatuur te recyclen zonder dat daaraan kosten zijn verbonden voor Klant, in welk geval de eigendom daarvan wel weer geacht wordt te zijn overgegaan op Wee do it conform artikel 8 en/of 13. Wee do it is met betrekking tot dergelijke Apparatuur geen bedrag verschuldigd aan Klant.
 • Wee do it zal het vastgestelde bedrag voldoen aan Klant, op de bankrekening die op naam van Klant is gesteld. Betaling naar een andere bankrekening kan uitsluitend na schriftelijke autorisatie van de vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van Klant.

Aansprakelijkheid

 • Wee do it is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van data of gegevens.
 • Indien Klant geen expliciete opdracht heeft gegeven voor het vernietigen van data met betrekking tot de Apparatuur, aanvaardt Wee do it geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het bekend worden van data, waaronder begrepen reputatieschade, verlies van potentiële klanten, etc.
 • Indien Klant een expliciete opdracht heeft gegeven voor het vernietigen van data met betrekking tot de Apparatuur, is Wee do it slechts aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het bekend worden van data, indien en voor zover zulks het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Wee do it. 
 • Wee do it is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gemiste winst, gemiste inkomsten, gemist gebruik, gemiste productie, gemiste overeenkomsten, verminderde goodwill, reputatieschade, corruptie van software, data of informatie.
 • De aansprakelijkheid van Wee do it is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van het bedrag dat door Klant daadwerkelijk is betaald onder de overeenkomst met betrekking waartoe de schade is ontstaan, of tot het bedrag dat onder een verzekering gehouden door Wee do it daadwerkelijk wordt uitgekeerd indien hoger, ongeacht of de schade ontstaat uit hoofde van de overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), redelijkheid en billijkheid, wet- en regelgeving of anderszins. 

Overmacht

 • Als Wee do it bij het nakomen van haar verplichtingen hinder ondervindt van, of indien schade ontstaat als gevolg van, een situatie van overmacht, is Wee do it niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Onder een situatie van overmacht wordt in ieder geval verstaan (dreigende) oorlogen of civiele onrusten, natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen en blikseminslag, brand, diefstal, (nationale en internationale) overheidsmaatregelen en stakingen.

Overige bepalingen

 • Alle geschillen die mochteIndien een bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, tast dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan. De nietige of vernietigde bepaling zal in een dergelijk geval worden vervangen door een bepaling die de strekking van de nietige of vernietigde bepaling zo dicht mogelijk benadert, zonder op zichzelf nietig of vernietigbaar te zijn.

Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 • Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Voorwaarden, overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn of nadere overeenkomsten die daarmee verband houden, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.
 • Op deze Voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, en op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit die overeenkomsten en/of deze Voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.